Oppdatering om Lønnskompensasjonsordningen mv.

Lønnskompensasjon og refusjon for ansatte som har vært permitterte

 

Ordningen med å søke om lønnskompensasjon/refusjon fra NAV er nå omsider klar.

 

Løsningen vil utbetale både:

 • lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn
 • refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn

NAV dekker lønnen fra tredje dag og maksimalt i 18 dager (dvs. at arbeidsgiver dekker de to første dagene). Dette vil gjelde for permisjoner i tidsrommet 20. mars – 20. april.

Se regjeringens pressemelding her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lonnskompensasjon-til-permitterte/id2697372/

 

Det er arbeidsgiveren som skal rapportere inn disse opplysningene. Vi anser dette å falle innenfor det som oppdragsavtalen omhandler om innrapportering av lønnsgrunnlag. Det vil derfor ikke være nødvendig med separate avtaler for at vi skal kunne utføre denne innberetningen. Vi vil fortløpende sende inn grunnlaget for virksomhetene som vi normalt kjører lønn for, og som vi har mottatt opplysninger om permitteringer fra. NAV utbetaler pengene basert på opplysninger fra arbeidsgiver. Ansatte har da krav på full lønn inntil 6G (1G = Grunnbeløpet i folketrygden pt. kr 99 858) i 18 dager. Dersom arbeidsgiver ikke oppgir nødvendige opplysninger, kan ansatte selv søke NAV om lønnskompensasjon. Vi gjør oppmerksom på at ordningen hvor ansatte søker selv ennå ikke er klar.

NAV vil utbetale pengene til permitterte/arbeidsgiver i løpet av 2-3 dager etter at søknaden er sendt inn.

 

 

Bruk av egenmelding

Egenerklæring om fravær på grunn av sykdom kan benyttes for inntil 3 kalenderdager 4 ganger i løpet av en 12-månedersperiode, eller en utvidet ordning med inntil 8 kalenderdager med inntil 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder. Disse dagene dekker arbeidsgiver lønnen for de ansatte. Ved lengre sykefravær som går over i sykmelding, dekker arbeidsgiver de første 16 dagene med lønn. Dette kalles arbeidsgiverperioden.

I forbindelse med koronaepidemien ble det åpnet for bruk av egenmelding inntil 16 kalenderdager i strekk for å redusere presset på legene. Samtidig ble arbeidsgiverperioden redusert til tre dager for korona-relatert sykefravær. Disse reglene hadde virkning fra 16. mars.

 

Den utvidede retten til å bruke egenmelding opphørte fra 1. juni. Arbeidsgiver kan fortsatt velge å godta egenmelding for de første 16 dagene, men for sykefravær som oppstår fra 1. juni kan du i stedet velge å kreve sykemelding fra dag 4. En arbeidstaker som har fått påvist koronasmitte vil få sykemelding hos sin lege. Taushetsplikten gjelder som vanlig, derfor kan ikke arbeidsgiver kreve å få se sykmelding med diagnose eller få opplysninger fra NAV, men den ansatte oppfordres til å oppgi om fraværet skyldes Covid-19. Dersom arbeidstaker ikke opplyser skriftlig om at fraværet skyldes Covid-19, kan ikke arbeidsgiver søke om refusjon for disse dagene.

 

Arbeidsgiver må fortsatt betale arbeidsgiverperioden på 16 dager. Når sykefraværet skyldes korona kan du kreve refusjon i ettertid. Fristen for å sende inn refusjonskrav er forlenget fra tre til ni måneder, som en midlertidig ordning i pandemien. Dette er en ekstra service som NAV yter.

 

Omsorgspenger

Når ansatte må være hjemme på grunn av stengt barnehage eller skole på grunn av korona, så er arbeidsgiverperioden tre dager og ikke lenger ti dager. Men merk at dette er en midlertidig ordning i pandemien. Arbeidsgiver søker da om refusjon fra dag 4.

Hvis barnet må holdes hjemme etter at skoler er åpnet igjen kan foreldre bruke omsorgsdager.  Foreldre kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå på skole eller barnehage til og med 30. juni på grunn av korona.

Dette gjelder selv om omsorgsdager er brukt opp. I slike tilfeller må arbeidstaker levere bekreftelse fra lege på at det er smittevernhensyn som må ivaretas. Denne bekreftelsen leveres arbeidsgiver.

Hvis vi skal søke om refusjon for omsorgsdager trenger vi å få informasjon om datoer og antall timer den ansatte har vært borte. Vi sender inntektsmelding til NAV på dette.

 

 

Feriepenger og ferietrekk under permittering

Vanlig praksis er at arbeidsgiver utbetaler feriepengene i sin helhet i mai eller juni, og trekker den ansatte for full ferie samtidig. I disse dager opplever mange virksomheter å ha permitterte ansatte når feriepengene skal utbetales.
Dersom en ansatte er helt eller delvis permittert kan det bety at arbeidsgiver ikke har mulighet til å gjennomføre fullt trekk i lønn for ferie.

Arbeidsgiver har i utgangspunktet tre alternative løsninger å velge mellom:

 1. Utbetale feriepengene i juni og trekke for ferie samtidig – dvs. følge ferielovens hovedregel. 
  Når den ansatte tar ferie fortsetter lønnen å gå som vanlig (forutsatt fast månedslønn) – Antall dager som avvikles/trekkes for er i samråd med opptjent ferie i virksomheten tillagt tidligere arbeidsforhold. Antall dager for trekk er som regel rapportert inn ifra dere som arbeidsgiver. Blir trekket høyere enn opptjente feriepenger – trekkes dette i neste lønn ihht. avtale med den ansatte. Denne løsningen er helt i tråd med ferielovens hovedregel for utbetaling av feriepenger.
 2. Inngå avtale med arbeidstaker om å utbetale feriepengene i sin helhet i juni og gjennomføre trekk for feriedagene når den ansatte tar ferie.
  Den ansatte vil i utgangspunktet få utbetalt feriepengene i sin helhet i juni og trekk for ferie innrapporteres og trekkes i den måneden ferien faktisk tas. Timebetalte kommer under dette punktet – de får ikke timer når de tar ferie og feriepengene utbetales i juni.
 3. Utbetale feriepengene i sin helhet i juni.
  Dersom den ansatte er 100% permittert utbetales det ikke lønn fra arbeidsgiver og den ansatte mottar kun dagpenger fra NAV. Det betyr at arbeidsgiver ikke har mulighet til å trekke den ansatte for ferie, og trekket må gjennomføres på et senere tidspunkt når permitteringsperioden helt eller delvis er opphevet.  Opptjente feriepenger utbetales i sin helhet i juni.

 

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du/dere har spørsmål til foranstående, evt. om dere har andre spørsmål rundt lønn og personal. Vi står klare til å hjelpe deg.

 

 

 

Lillian Willumsen

E-post:     lillian@orpartner.no

Telefon:   479 18294