Norge er i ny nedstengning – Hva betyr det for bedrifter som har ansatte?

Forlengelse av koronaordninger ut februar og flere lavtlønte får dagpenger

 

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:

  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
  • Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid
  • Forhøyet dagpengesats på 80 % kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet
  • Særreglene med dagpenger for lærlinger
  • En ledig kan jobbe opp til 60 % av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 %

Tiltak som gjeninnføres er:

  • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder
  • Kravet om at man må ha minst 50 % redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 %
  • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller
  • Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov

En del av de bransjene som opplever begrensninger er restaurant og service, der mange er i deltidsstillinger og små stillingsbrøker. Der senkes inntektskravet for å få dagpenger.

 

Permitteringer

Det innvilges dagpenger for arbeidsledige og permitterte som har gått ned 40 % i stillingsstørrelse, mens kravet før pandemien var 50 %.

Det betyr at arbeidstakere kan permitteres 40 % og altså stå i arbeid tre dager i uken og være permittert to dager i uken dersom de i utgangspunktet har 100 % stilling.

Hovedregelen for varslingsfristen for permittering er igjen 14 dager. For «uforutsette hendelser» gjelder et unntak på 2 dager varslingsfrist. Nedstenging på grunn av pandemien kan regnes som en uforutsett hendelse, så enkelte bransjer vil kunne benytte seg av denne unntaksregelen. Det er viktig at den korte varslingsfristen i så fall fremgår tydelig av permitteringsvarselet og begrunnes godt.

Arbeidsgiver har lønnsplikt de første 10 arbeidsdagene av permitteringsperioden. Helgedager, feriedager og sykedager regnes ikke til dagene arbeidsgiver må betale lønn for. Dette er selvsagt viktig i juletiden.

 

Sykepenger

Mottakere av arbeidsavklaringspenger opprettholder retten til arbeidsavklaringspenger selv om de er klarert for arbeid og normalt skulle mistet arbeidsavklaringspengene.

Arbeidsgiverperioden ved sykefravær er endret fra 16 dager til 6 dager for sykefravær som skyldes korona. Dette gjelder både ansatte, selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Også pålagt karantene faller inn under «sykefravær som skyldes korona» dersom den ansatte ikke har mulighet til å arbeide hjemmefra i karanteneperioden.

Men for forkjølelse, vanlig influensa og brukne ben er altså arbeidsgiverperioden 16 dager.

 

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du/dere har spørsmål til foranstående, evt. om dere har andre spørsmål rundt lønn og personal. Vi står klare til å hjelpe deg.