Tidlig ferieplanlegging lønner seg

Kilde: Regnskap Norge 

En tidlig fastsetting av ferien gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver (som ofte må tenke på bemanning i ferieperiode) og for arbeidstaker som skal planlegge ferien sin.

Ved å starte en tidlig ferieplanlegging vil arbeidsgiver lettere kunne sørge for at arbeidstakere avvikler lovbestemt ferie, og samtidig unngå at det overføres unødvendig mye ferie til det påfølgende ferieåret. Dette kan gi utfordringer med blant annet bemanning og ikke minst likviditet.

 

Hva sier ferieloven til krav om ferieavvikling?

Ferieloven §5-1 sier at arbeidsgiver plikter å påse at arbeidstaker tar ferie etter ferielovens bestemmelser, og arbeidstaker plikter å ta lovfestet ferie. Det er mulig å skriftlig avtale overføring av opptil 2 uker lovfestet ferie til påfølgende år. Ansatte over 60 år kan ikke avtale å overføre den ekstra ferieuken i tillegg, og feriedager som ikke er avviklet på grunn av 100% sykefravær eller foreldrepermisjon overføres automatisk til neste år.

Arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger kan motsette seg å ta ut ferie i den grad feriepenger ikke dekker lønnsbortfallet ved feriefravær, med unntak av når arbeidsgiver innstiller driften helt eller delvis jf. ferieloven §5-5.

 

Hvilke krav stiller ferieloven til ferieplanleggingen?

Ifølge ferieloven §6-1 er det slik at: «Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9.»

Arbeidstaker kan kreve å bli informert om ferietidspunkt senest 2 måneder før ferien «så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette» jf. ferieloven §6-2 1. ledd. Det er ofte slik at mange ansatte ønsker å ta ferie samtidig rundt sommer og høytider som påske og jul. I noen virksomheter kan dette skape bemanningsutfordringer. Det anbefales derfor at arbeidsgiver gir ansatte en frist for å legge inn ferieønsker, slik at endelig godkjenning av ferie kan utføres tidsnok for at arbeidstakere kan planlegge ferien.

 

Hvem bestemmer om man ikke blir enig?

Arbeidsgiver har styringsrett dersom det ikke blir enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker/ arbeidstakers tillitsvalgte. Styringsretten kan begrenses av eventuelle individuelle eller kollektive avtaler. Det er allikevel noen unntak til dette i ferieloven, og arbeidstakere som er 60 år eller eldre kan selv bestemme tidspunkt for den ekstra ferieuken, men må varsle arbeidsgiver minst 2 uker i forveien. Arbeidstakere kan kreve 3 uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30.september jf. ferieloven 7(1), med unntak av de som tiltrer etter 15. august i ferieåret.

 

Forslag til ferieplanlegging gjennom året

God ferieplanlegging er viktig gjennom hele året. Det starter gjerne med en god oversikt allerede i januar. Denne oversikten må vedlikeholdes gjennom hele året slik at arbeidsgiver unngå en situasjon hvor de ansatte må ta ut restferien på slutten av året.

Her er et forslag til ferieplanlegging som kan brukes som utgangspunkt for planlegging av sommerferie og restferie. Dette er bare et utgangspunkt, og det er selvsagt mulig å gjøre individuelle tilpasninger; dog innenfor regelverket.

 

Januar:  Få oversikt over feriesaldo pr. ansatt.
Har noen feriedager som er overført fra forrige år?
Er det noen ansatte over 60 år (ekstra ferieuke)?
Mars:  Ansatte legger inn ferieønsker.
Samsnakk gjerne og tilpass om nødvendig.
April:   Fastsettelse av ferietidspunkt.
September:Oppsummering av ferieavvikling.
Sett opp oversikt restferie pr. ansatt.
Oktober:Kontroll status ferieavvikling.
Planlegg avvikling restferie.
Desember: Kontroll status ferieavvikling.
Skriftlig avtale om overføring av restferie til neste år.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du/dere har spørsmål til foranstående – evt. om du har andre spørsmål rundt lønn og personal. Vi står klare til å hjelpe deg.

Kilde: Regnskap Norge

Ingrid-Kirsti