Endring i reglene for midlertidig ansettelse fra 1. juli 2022

Lovendring for midlertidige ansettelser 1. juli 2022

Fra 1. juli er reglene for å midlertidig ansette arbeidere skjerpet inn. Tidligere har man hatt mulighet til å ansette midlertidig på generelt grunnlag i inntil 12 måneder. Denne muligheten er nå opphevet og fjernet fra arbeidsmiljøloven (§ 14-9 andre ledd). Regjeringen skriver: “Formålet med lovendringen er å styrke arbeidstakernes rett til fast ansettelse. Etter 1. juli 2022 vil adgangen til å ansette midlertidig i all hovedsak være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft.”

Fra juli 2022 må disse kriteriene være på plass for å kunne bruke midlertidig ansettelse:

 • Arbeid må være av midlertidig karakter: for eksempel prosjektbaserte/sesongbaserte avtaler, tidsbestemte avtaler hvor man i en gitt periode har behov for et visst antall ansatte
 • Arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat): i forbindelse med for eksempel foreldrepermisjon eller ferieavvikling
 • Ved praksisarbeid
 • For deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
 • For idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Lengden på midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelser varier etter behovet bedriften har. Om en ansatt har vært sammenhengende ansatt i midlertidige avtaler de siste tre eller fire årene vil de anses å være fast ansatt jf. AML. §14-9(7). Tre år for vikariater, og fire år gjelder for arbeid av midlertidig karakter. Ved beregning av ansettelsestid skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

Opphør av midlertidig ansettelsesforhold

I arbeidsavtalen bør det stå start- og sluttdato. Når den avtalte arbeidsperioden er over, vil avtalen automatisk opphøre. Der hvor avtaler har lengre varighet enn 12 måneder, skal arbeidsgiver varsle en måned i forkant av sluttdato i avtalen.

 

Sjekkliste for midlertidige ansettelser:

 • Sikre at du har grunnlag for midlertidig ansettelse, og dokumenter dette slik at du kan fremlegge dette om nødvendig
 • Lag gode arbeidskontrakter hvor grunnlaget for den midlertidige ansettelsen kommer tydelig frem
 • Følg opp ansatte i prøvetiden til faste tidspunkter som definert i en ansettelsesprosess
 • Gi tilbakemelding til den ansatte gjennom hele arbeidsforholdet – husk også å be om tilbakemelding. Mange unødvendige misforståelser kan unngås ved å være tett på!
 • Varsle en måned i forkant av fratredelse ved ansettelser på mer enn tolv måneder
 • Få på plass gode sluttrutiner som ivaretar virksomheten, lederen og den ansatte på en god måte
 • Hold alltid en sluttsamtale, også ved midlertidige ansettelser

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til midlertidige avtaler, ansettelser, arbeidskontrakter eller andre HR og lønnsrelaterte spørsmål.

Kilder:

www.sticos.no
www.azets.no
www.lovdata.no